People with Significant Control (PSC) Nedir?

İngiltere’de kurulacak bir limited şirket için en az 1 PSC (People with Significant Control) belirlenmelidir.
  • %25'den fazla %50'den az,
  • %50'den fazla %75'den az,
  • %75 ve daha fazla.

--

--

24 saat içinde Londra’da bir sanal ofisiniz olsun ve Birleşik Krallık tarafından tescilli Limited şirketiniz ile tüm dünya ile ticarete başlayın.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İngiltere Limited

İngiltere Limited

18 Followers

24 saat içinde Londra’da bir sanal ofisiniz olsun ve Birleşik Krallık tarafından tescilli Limited şirketiniz ile tüm dünya ile ticarete başlayın.