Onay Beyanı (Confirmation Statement) Nedir?

İngiltere’de tüm şirketler Şirketler Evi’ne her yıl Onay Beyanı vermek zorundadır.

--

--

--

24 saat içinde Londra’da bir sanal ofisiniz olsun ve Birleşik Krallık tarafından tescilli Limited şirketiniz ile tüm dünya ile ticarete başlayın.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İngiltere Limited

İngiltere Limited

24 saat içinde Londra’da bir sanal ofisiniz olsun ve Birleşik Krallık tarafından tescilli Limited şirketiniz ile tüm dünya ile ticarete başlayın.

More from Medium

Triple Negative Breast Cancer Battle — My Ecosystem

HSC Believer: HSC Projects Weekly Report(2022/1/10–2022/1/16)

Freaky Friday

Ink Blot Oracle- Seahorses & Living Lair